Katuk Odeyo Update

Dr. Raphael Kapiyo reports on a recent visit to Katuk Odeyo gully, a.k.a. “The Beast”

Kutak Odeyo Gully Update